بسته آموزشی فرم ۱۸ چن تای چی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

1,213
300,000 تومان

بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت اول  این بسته…

531
250,000 تومان

بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت دوم

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت دوم این بسته…

450
250,000 تومان

بسته آموزشی فرم ۹ چن تای چی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

1,354
200,000 تومان

بسته آموزشی فرم پایه تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بسته آموزشی فرم پایه تای چی – قسمت اول این بسته آموزشی…

964
250,000 تومان

بسته آموزشی فرم سلاح چن تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

1,374
250,000 تومان

بسته آموزشی فرم سلاح چن تای چی – قسمت دوم

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

751
250,000 تومان

بسته آموزشی فرم سلاح یانگ تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

1,208
300,000 تومان