بسته آموزشی فرم ۱۸ چن تای چی

بدون امتیاز 0 رای
230,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

1,211
230,000 تومان
57%
تخفیف

بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

530
180,000 تومان
57%
تخفیف

بسته آموزشی فرم 24 یانگ تای چی – قسمت دوم

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

450
180,000 تومان
60%
تخفیف

بسته آموزشی فرم ۹ چن تای چی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

1,353
180,000 تومان
آموزشی فرم پایه تای چی
50%
تخفیف

بسته آموزشی فرم پایه تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

957
150,000 تومان
55%
تخفیف

بسته آموزشی فرم سلاح چن تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

1,374
180,000 تومان
60%
تخفیف

بسته آموزشی فرم سلاح چن تای چی – قسمت دوم

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تای چی و حرکاتی که باعث تقویت تعادل تان می شوند را…

751
180,000 تومان
59%
تخفیف

بسته آموزشی فرم سلاح یانگ تای چی – قسمت اول

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

1,207
180,000 تومان