استاد فاطمه رمضان زاده

درباره استاد:
فاطمه رمضان زاده متولد هزار و سیصد و هفتاد و دو در شمیران می باشد. او فارغ التحصیل رشته امنیت – فناوری اطلاعات در تهران است. حرفه اصلی او در حوزه طراحی وب سایت و پشتیبانی سرور است و حدود هفت سال در گروه دانش بنیان بهساز مشغول به فعالیت است. فاطمه رمضان زاده بیش از پانزده سال در رشته تای چی چوان ووشو سابقه دارد و از سال 1394 در البرز مشغول به تدربس تای چی است.

 پیشینه شغلی ورزشی:

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان / ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ اﺳﺘﻘﻼل 

سابقه کاری : آذر 1396 تا آذر 1397

 ﻣﺮﺑﯽ ملی و بین المللی ووﺷﻮ (ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ) / باﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز 

باشگاه ﻓﺮزاد – ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻄﻬﺮی – ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﺎس- ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮔﻞ اﻧﺪام – ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺣﻀﻮر – ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ – ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل

سابقه کاری : از سال 1394 تا کنون

 داور رسمی فدراسیون ووشو / مسابقات  استانی و کشوری ووشو

سابقه کاری: از سال 1395 تا کنون

 مسئول بخش انفورماتیک/ کمیته تای چی فدراسیون ووشو

سابقه کاری : از سال 1393 تا سال 1398

 گواهینامه ها و مدارک ملی :

 درﯾﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ دان 4  ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان 1398

 دوره ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی درﺟﻪ 2 ووﺷﻮ – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1396

 دوره ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی درﺟﻪ 2 ووﺷﻮ – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1396

 دوره داوری درﺟﻪ 2 ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎﻟﻮ  – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1396

 ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎﺑﯽ – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان 1395

 درﯾﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ دان 3 ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان 1395

 ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎز آﻣﻮزی داوری ووﺷﻮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺒﮏ ﺗﺎﻟﻮ – ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان 1395

 دوره اﺳﺘﺎژ ﺗﺨﺼﺼﯽ ووﺷﻮ ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﻫﯿﺎت ووﺷﻮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز 1394

 دوره داوری درﺟﻪ 3 – ووﺷﻮ ﺳﺒﮏ ﺗﺎﻟﻮ – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1394

 دوره ی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی درﺟﻪ 3 ووﺷﻮ – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1394

 دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﺻﻮل رزﻣﯽ ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1394

 دوره ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی درﺟﻪ 3 ووﺷﻮ – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1393

 ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1392

 ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ورزﺷﯽ – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1392

 ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – 1392

 گواهینامه ها و مدارک بین المللی :

 ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ در سومین دوره ی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ووﺷﻮ – بلغارستان- 1397

 ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ در اوﻟﯿﻦ دوره ی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ووﺷﻮ – ﭼﯿﻦ – 1393

 درﯾﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ دان 2 ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﻧﺠﻤﻦ ووﺷﻮ ﭼﯿﻦ – 1392

 دوره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ووﺷﻮ ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ووﺷﻮ -آنتالیا  1394

  افتخارات و مدارک ملی :

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم اول – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان / 1397

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم اول – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان / 1397

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم اول – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﻗﻢ /1396

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم اول – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﻗﻢ / 1396

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﻮﻣﯽ – ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻧﻮان – اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان / 1395

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم اول – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن / 1395

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم دوﻣﯽ – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن / 1395

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم دوﻣﯽ – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ووﺷﻮ – ﺳﺒﮏ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن / 1395

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم دوﻣﯽ – ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ووﺷﻮ – ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان / 1394

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووش اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم دوﻣﯽ – ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ووﺷﻮ – ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان / 1394

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﻮﻣﯽ – ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ووﺷﻮ – ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان /1393

 ﻓﺪراﺳــﯿﻮن ووﺷــﻮ اﯾــﺮان – درﯾــﺎﻓﺖ ﻣــﺪال ﻃﻼ و ﺣﮑــﻢ ﻣﻘــﺎم اول – ﻣﺴﺎﺑﻘــﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ووﺷﻮ – ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان / 1393

 ﻓﺪراﺳــﯿﻮن ووﺷــﻮ اﯾــﺮان – ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﺗــﺎی ﭼــﯽ ﭼــﻮان – اﺧــﺬ ﮔــﻮاﻫﯽ ﻧــﺎﻣﻪ – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﻮری ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اوﻟﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ – ﺷﻬﺮ ﭼﻨﮓ دو – اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان/ 1393

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ اﯾﺮان – ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – اﺧﺬ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان –  در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان / 1392

 اداره ورزش و ﺟﻮاﻧــﺎن اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان – ﻣــﺪال ﻧﻘــﺮه و ﺣﮑــﻢ ﻣﻘــﺎم دوﻣــﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان – اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان /1391

 افتخارات و مدارک بین المللی :

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن جهانی ووشو  – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم اول – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن / 1397

 ﻓﺪراﺳﯿﻮن جهانی ووشو – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم دوم – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن / 1397

 اﻧﺠﻤﻦ ووﺷﻮ ﭼﯿﻦ – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه  و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم دوﻣﯽ – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﯿﺎﺋﻮزو / 1392 

 اﻧﺠﻤﻦ ووﺷﻮ ﭼﯿﻦ – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه  و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم دوﻣﯽ – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎی ﭼﯽ ﭼﻮان – در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﯿﺎﺋﻮزو / 1392

 فدراسیون ووﺷﻮ آمریکا – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال طلا فرم دست و ﺣﮑﻢ قهرمانی – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت جام ریاست جمهوری و انتخابی جهان – واشنگتون / 1403

 فدراسیون ووﺷﻮ آمریکا – درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال طلا فرم سلاح و ﺣﮑﻢ قهرمانی – در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت جام ریاست جمهوری و انتخابی جهان – واشنگتون / 1403

دوره های ارائه شده توسط این مدرس